Highly Customizable

Build a professional website without any coding knowledge

สังคมและวัฒนธรรมต่างๆ

สังคมและเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประเพณีหรือวัฒนธรรม

Society and culture

สังคมและวัฒนธรรมไทย

สังคมไทยในชนบทเป็นสังคมของเครือญาติ และผู้ที่รักนับถือกัน นอกจากนี้ประเพณียังให้ความเคารพต่อผู้มีอาวุโสสูงทั้งที่เป็นญาติและมิใช่ญาติ
ผู้มีบ้านเรือนอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันในชนบท ส่วนมากจะเกี่ยวข้องเป็นญาติกัน หรือเป็นผู้ที่มีอาชีพอย่างเดียวกัน เช่น ทำนา ทำไร่ และทำการประมง

News & update